Parttime communicatie | Christelijke Universiteit Ede (2023)

Onderzoek

U hoeft niet opnieuw te leren wat u al weet en kunt. Dit is het uitgangspunt van de deeltijdopleiding bij CHE. Als je van plan bent om de Bachelor of Communication-opleiding in deeltijd te volgen, kun je daarom ontheffingen aanvragen. Denk je dat je op basis van je werkervaring, vakkennis of gevolgde cursussen de opleiding sneller kunt afronden? Dan bewijs je het in een evaluatie. U kunt deze beoordeling in drie momenten doen:

  • Voor je studie:Voordat je aan de deeltijdopleiding communicatie begint, maak je een portfolio en doe je een eindgesprek. Dit doe je bij een bureau waar CHE mee samenwerkt. Er zijn kosten aan verbonden.
  • Mede voor je studie:Voordat je aan de deeltijdopleiding communicatie begint, maak je een portfolio. Het eindgesprek voer je tijdens de eerste module van de deeltijdopleiding communicatie. Er zijn kosten aan verbonden.
  • Tijdens je studie:Tijdens de eerste trainingsmodule maak je het portfolio en doe je het eindgesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Op basis van de beoordeling kunt u vrijstelling CHE aanvragen.

Lees alles over het beoordelings- en vrijstellingsbeleid

Module 1

In de eerste module van de hbo deeltijdopleiding communicatie maak je kennis met je vakgenoten, hoogleraren en vaste trajectbegeleider. Je wordt geleid naar een nieuwe manier van studeren en je denkt ook na over het onderwerp communicatie en hoe je jezelf daarin positioneert. Ook duikt hij diep in de vakliteratuur, waardoor hij (weer) op de hoogte is van de laatste communicatie-denken. Dit kun je aantonen in kennistoetsen over communicatietheorie en interne en externe communicatie. In deze module krijg je de mogelijkheid om het assessment te maken en vrijstellingen aan te vragen. Aan het einde van de eerste module heb je een persoonlijk studieplan en weet je in grote lijnen hoe je opleiding eruit gaat zien.

Module 2

Goede communicatie begint met grondig onderzoek. Wie zijn uw doelgroepen en stakeholders, wat zijn hun communicatiebehoeften en in welke context opereert uw bedrijf of organisatie? Deze kennis is essentieel bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie. In deze module leer je hoe je een onderzoeksproject opzet en praktische onderzoeksvaardigheden ontwikkelt. Dat doet hij onder meer vanuit een concreet communicatieprobleem. U plant bijvoorbeeld hoe u big data, personalisatie en segmentatie kunt gebruiken om de marketingcommunicatiestrategie van uw bedrijf of organisatie te verbeteren. Of u onderzoekt hoe het verbeteren van interne communicatieprocessen kan bijdragen aan betere prestaties binnen uw bedrijf of organisatie.

Module 3

Als communicatieadviseur heb je vaak een leidende en adviserende rol in communicatietrajecten. Het is aan jou om de strategie te bepalen en uit te voeren. In deze module leer je hoe je dit adviestraject methodisch inricht. Van het verkennen van vraagstukken en het definiëren van taken tot het schrijven van een advies- en implementatievoorstel. Je denkt mee over zaken als identiteits-, imago- en reputatiemanagement. Wat gebeurt er in de samenleving en de branche waarin je werkt? En wat betekent dit voor uw werkgever en welke reactie vraagt ​​het qua marketing en communicatie? In deze module verdiep je je in relatiebeheer en kennis van doelgroepen. Hoe kun je hier bijvoorbeeld (big) data voor inzetten? Ook denk je na over het overbruggen van de kloof tussen de wensen van stakeholders en de doelstellingen van jouw bedrijf of organisatie. Om dit te doen, schrijft u een adviesvoorstel over een communicatieonderwerp dat relevant is voor u op de werkplek. Hoe kan het management bijvoorbeeld medewerkers betrekken bij een grote turnaround? Sluit de module af met het uitvoeren van uw eigen begeleidingsvoorstel.

Module 4

Als communicatieadviseur heb je nu meer kanalen en mogelijkheden dan ooit om je boodschap over te brengen. In deze module leer je hoe je een creatief en crossmediaal concept bedenkt voor een marketing- of communicatiecampagne. Hiervoor verdiep je je onder meer in design thinking. Als je concept klaar is, zet je de volgende stap. In de praktijk zul je vaak een begeleidende en opleidende rol hebben bij het ontwikkelen en lanceren van een campagne. Daarom ontwikkel je trainingen waarbij je anderen leert beter te communiceren. Hoe kunnen accountmanagers of verkoopadviseurs bijvoorbeeld consistent online communiceren met een campagne via LinkedIn? Of hoe kunnen managers het beste inspelen op de verschillende communicatiebehoeften van hun team? Je sluit deze module af door een evenement te organiseren. Hiermee laat je zien dat je strategische communicatiedoelstellingen in een event kunt verwerken en intern draagvlak kunt opbouwen voor een campagne.

Module 5

In deze module van de deeltijdopleiding communicatie heb je je handen vrij: hoe wil jij je ontwikkelen als communicatieprofessional? Je kiest één of meerdere minoren die aansluiten bij de thema's van je interesse, waarmee je je kennis en vaardigheden verdiept en werkt aan je professionele identiteit. Je volgt bijvoorbeeld een minor leiderschap of duurzame ontwikkeling. Of kijk eens hoe je brein werkt, zodat je die kennis kunt gebruiken om nog overtuigender te communiceren. Als je al hbo-opleidingen of -cursussen hebt afgerond, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van (een deel van) deze module.

Module 6

Als communicatieadviseur werkt hij regelmatig aan complexe vraagstukken die de grenzen van zijn vak overschrijden. Dit vereist organisatorische sensitiviteit, het vermogen om multidisciplinair samen te werken en draagvlak op te bouwen. In deze module van de opleiding Communicatie (deeltijd) doe je onderzoek op het gebied van samenwerken, netwerken en leren. Je kijkt naar samenwerking binnen jouw organisatie en samenwerking of samenwerkingsmogelijkheden in een internationale context. Kijk bijvoorbeeld naar communicatiepatronen, loyaliteiten en transacties. Daarnaast doe je uitgebreid wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren en/of samenwerken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de informatievoorzieningsketen voor nieuwe medewerkers in uw organisatie. Of een onderzoek naar de overdracht van organisatie-identiteit bij een fusie of snelle uitbreiding binnen uw organisatie. Je schrijft een onderzoeksrapport, waarmee je aantoont dat je een probleemstelling correct kunt definiëren, een onderzoeksvraag kunt bepalen en begrijpt hoe je relevante data verzamelt en analyseert.

Module 7

Verandering is een van de weinige constanten in de meeste bedrijven en organisaties. Daarom is het maar goed dat je alles weet over verandering en de rol die communicatie daarin speelt. Daar gaat deze module over, je gaat aan de slag met een concreet verandertraject in jouw bedrijf of organisatie. Je definieert de behoefte aan verandering, analyseert mogelijke veranderingsrichtingen, geeft advies, ontwikkelt een implementatieplan en neemt de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de verandering. De focus ligt niet alleen op de verandering zelf, maar ook op jouw rol daarin. Je ontwikkelt je professionele leiderschapskwaliteiten zodat je op een plezierige en effectieve manier veranderingen in je bedrijf of organisatie kunt doorvoeren.

Module 8

De deeltijdopleiding communicatie sluit je af met een masterscriptie, waarin je aantoont dat je denkt en werkt op hbo-niveau. Voor deze masterscriptie werk je bijvoorbeeld aan een nieuwe merkpositionering, waarmee jouw bedrijf of organisatie inspeelt op veranderingen in de markt en de veranderende behoefte van klanten of andere stakeholders. Of ontwikkel een crisiscommunicatiebeleid zodat iedereen in uw organisatie weet wat te doen bij een calamiteit. Je laat zien dat je over de nodige communicatieve vaardigheden beschikt voor dergelijke complexe en multidisciplinaire trajecten, van onderzoek tot advies en uitvoering. De keuze van het thema? Dat is helemaal aan jou. Het gaat om het werken aan een specifiek onderwerp binnen uw bedrijf of organisatie. Zodat de tijd en energie die je investeert in je masterproef een meerwaarde heeft in de praktijk en voor jou. Je rondt de cursus af met een bespreking van je position paper. Daarin beschrijft hij hoe hij over het vak denkt en welke standpunten van invloed zijn op zijn functioneren als communicatieprofessional. Door dit te bespreken, laat u zien dat u een stevige worstelpartner bent voor de directie en het management van uw organisatie, die kunnen bevestigen welke communicatie- of marketingaanpak in welke situatie het meest geschikt is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 04/05/2023

Views: 5893

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.