Deeltijdstudie in het hoger beroepsonderwijs (2023)

Er zijn deeltijdstudenten van alle leeftijden. Wie in deeltijd studeert, heeft dat sowieso aleen baan en soms een paar jaar ervaringin het soort werk waartoe de studie leidt.

De leeftijd van de deeltijdstudenten varieert van eind twintig tot midden veertig. Dit is typisch een leeftijdsgroep die dubbel of driedubbel belast is. Lessen één of twee middagen/avonden per week moeten vaak aansluiten bij:

  1. zelfstudie
  2. baan
  3. Familie

En dan is het ook goed als er nog tijd is voor wat sociaal leven. Een piekbelasting in je leven gedurende vier jaar vraagt ​​om een ​​enorme motivatie,organisatievaardigheden, steun van je werkgever en je partner. Neem bijvoorbeeldNick, DeHBO Rechtsgeleerdheidmet een baan van 32 uur en vier kinderen.

Zelfde inhoud, andere didactiek

Of je nu voltijds, deeltijds of duaal studeert, je leert dezelfde vaardigheden. Voor alle titels gelden immers dezelfde zogenaamde “bekwaamheidseisen”. Het kan de werkgever niets schelen hoe je hebt gestudeerd.

Het soort studie is natuurlijk anders. Als je op je 18e voltijds gaat studeren, heb je nog niet veel van de wereld gezien, laat staan ​​van de werkplek. Waarschijnlijk heb je al bijbaantjes gehad, maar ben je dan vooral bezig met geld verdienen en kijk je nog niet al te kritisch naar de organisatie of je eigen manier van werken. Als je in de twintig bent en al een aantal jaren hebt gewerkt, wil je de jouweervaringen vergelijkenmet de boeken die je leest voor je studie. 'Is dat hoe ik het doe? Plannen we dit ook op de afdeling?” zijn vragen die je jezelf stelt. De taken die je moet doen, zoals het schrijven van een marketingplan of het voeren van een reeks interviews, kun je het beste op je eigen werkplek doen, want dan kun je meteen aan de slagprofiteren van je eigen werk. U kunt uw verantwoordelijkheden ook bespreken met uw baas en collega's. In de dagelijkse praktijk leer je sneller en 'hang' je beter. Een nadeel van je eigen werk doen, is dat je het zelf doetbeperkt. U kijkt alleen naar uw eigen bedrijf. Je wordt ook beïnvloed door je werkomgeving. Uw collega's zullen denken dat uw eigen manier van werken het beste is en kunnen uw ideeën als "boeken" zien.

De professoren van het programma en uw collega's zullen u helpen uw eigen praktijk te blijven vergelijken met andere manieren van werken in andere organisaties. In de daaropvolgende colleges vragen de hoogleraren hem ook naar zijn eigen werkervaring. Er wordt van je gevraagd het beleid van je afdeling te volgen en je hebt kritische vragen gesteld over de opdrachten die je hebt ingeleverd.

Zo omvat de deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) aan de Hogeschool van Amsterdam acht semesters van elk een half jaar. Je volgt deze semesters apart, maar je kunt ook kiezen voor parallelle semesters. Als je parallelle semesters studeert, kun je je studie in drieënhalf jaar afronden in plaats van vier.

Als je geen volledige deeltijdopleiding kunt of wilt volgen, kun je de semesters ook als losse vakken volgen.Nadat je voor een vak bent geslaagd, ontvang je een certificaat. Bij alle varianten staat de beroepspraktijk centraal. Elk semester staat een centrale taak van de HRM-praktijk centraal. Zo kun je de opgedane kennis direct toepassen op je werkplek.

Veel freelance werk.

Als je in deeltijd studeert, heb je vaak maar één dag per week les van 13.30 uur tot 21.00 uur. Dat zijn lange dagen als je 's ochtends ook nog naar je werk gaat. Ze hebben dus veel minder 'contacturen' dan voltijdleerlingen die vier of vijf dagen per week naar school komen. Je leert dus vooral thuis, met je neus in de boeken of achter je computer op kantoore-learning omgevingjouw opleiding.

Veel mensen die in deeltijd gaan studeren, moeten hun studie 'opnieuw leren'. Je moet leren om doelen te stellen, je eigen voortgang te plannen en te bewaken. Je hebt samengevatleiderschapskwaliteitennodig om je studie vlot te laten verlopen. Docenten besteden hier in het begin van je cursus vaak aandacht aan, maar je moet het doenonafhankelijkheidJe kan het aan.

Dus ook als je ouders pleegzorg nodig hebben of je baan een gekkenhuis is, blijf je aan die vaste studieroosters houden. Als je wilt studeren, maar je persoonlijke leven problematisch is, zal het waarschijnlijk niet lukken. je leven moetbij bollenZijn. De belangrijkste voorwaarde is dat je het moet kunnenOmgaan met werkdruken daarvoor mag de last in je leven, zowel professioneel als privé, niet te zwaar zijn.

Vier haalbare jaren?

De deeltijdopleiding is zo opgezet dat je deze in vier jaar kunt afronden. In de praktijk is dit lastig. Je kunt te laat komen omdat je een bepaalde taak niet kunt voltooien omdat een project op je werk laat begint, je kunt ziek worden, een kind krijgen, wat dan ook. Mensen zetten hun studie vaak op de derde plaats na werk en thuis. plannen engedisciplineerd werken, dat is de basis. ENflexibelOmgaan met onverwachte situaties.

Een goede opleiding biedt een goed georganiseerde professionele studieoriëntatie. Een vaste mentor of coach bespreekt regelmatig met u de relatie tussen uw:

  • actuele praktijksituatie
  • carriere planning
  • studievoortgang.

De basis hiervoor is vaak eenHet persoonlijk ontwikkelplan(KNAL). Daarin beschrijft hij zijn doelen en de studie- en werkzaamheden die hij gaat ondernemen om deze te bereiken.aktentasHoud uw voortgang bij. Als deze oriëntatie niet goed geregeld is, je mentor heeft bijvoorbeeld weinig tijd voor je, dan is dat een goede reden om van universiteit te veranderen.

Leer sneller met EVC

Bijna alle deeltijdopleidingen bieden de mogelijkheid om je beroepservaring te beoordelen.Vaardigheden elders opgedaan. Een commissie beoordeelt vervolgens precies of zij heeft vastgesteldmogelijkhedenvan deeducatief profielal verworven hebt Dan hoef je bepaalde modules niet te volgen of kun je taken overslaan. Zo ben je sneller klaar.

kritische consument

Wees kritisch op de kwaliteit van je onderwijs! Als dat nog niet genoeg voor je is, zit je gewoon nog een half uurtje in de trein naar je hogeschool. Je kunt elk jaar van universiteit veranderen als je dat wilt. Dit geldt natuurlijk ook als je voltijd of duaal studeert. Kies dus niet automatisch voor de dichtstbijzijnde instelling.

De meeste hogescholen volgen meestal hetzelfde opleidingsprofiel. Voor elke sector is er een commissie.competentie profielbepaald Geen wettelijke verplichting, maar de meeste hogescholen organiseren je opleiding daarop. Dat maakt het makkelijkerwijzigingde Universiteit.

De kwaliteit van deeltijdcursussen is vaak iets beter dan die van voltijdcursussen, aangezien deeltijdstudenten sneller van universiteit veranderen als de kwaliteit hen niet bevalt. Deeltijdwerkers stellen hogere eisen aan leraren. En de docenten doen meestal hun best voor de oudere leerlingen omdat het niveau van de leerlingen wat hoger ligt op basis van hun werkervaring.

Hoe weet je of de hogeschool goed is? In ieder geval kun je uitgaan van inschrijvingsnummers. Over het algemeen geldt datgoed onderwijs veel studentenhebben.

belangrijke tip

Van je werkomgeving wordt verwacht dat ze openstaat voor de kennis die je meebrengt. Dan is je studie ook heel stimulerend voor je baas en je collega's. Als je echter in deeltijd studeert, houd er dan rekening mee dat je dit vooral voor jezelf doet en niet voor je baas. Bemoei je dus met je eigen belangen.OvertuigenJe baas dat ze de kans moeten krijgen om taken op het werk uit te voeren, zelfs als ze denken dat de manier waarop ze worden onderwezen dwaas is. Betrek je baas erbij door hem je studieresultaten te laten zien. Als je merkt dat je er niet voor openstaat, onthoud dan dat je in je toekomst investeert en dat je net zo goed kunt solliciteren als je je nieuwe vaardigheden niet kunt gebruiken in de functie. Dat is het grote voordeel van zelfstudie en uitgebreide zelfstudie;U profiteert zelf van uw beleggingen.

De andere opties zijn:

  • voltijds onderwijs
  • duaal onderwijs

Het hangt ervan af of je besluit om fulltime, parttime of duaal te gaanVeel factoren: Uw vakgebied, uw leeftijd, uw gezinssituatie, uw inkomen, de opleidingsmogelijkheden, etc.

Aanbevolen sites

Auteurs: Isabelle Langeveld en René Pijlman

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 03/04/2023

Views: 5897

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.